Algemene bepalingen

1. Door in te schrijven op een activiteit van Klimclub Hungaria bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk dat hij/zij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat. De betaling van de deelname som geldt als bevestiging van dit akkoord.

2. Klimclub Hungaria heeft steeds het recht om te beslissen om over te gaan tot annulatie of uitstel van een activiteit (bv. bij onvoldoende inschrijvingen op de uiterste inschrijfdatum, bij een extreem slechte weerprognose, …). De deelnemer wordt schriftelijk, per email of telefonisch geïnformeerd over deze beslissing.

3. Indien KCH zelf overgaat tot annulatie van een activiteit wordt de betaalde deelname som terugbetaald in verhouding tot het geannuleerde deel.

4. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met alle bepalingen van de activiteit: het voorgestelde programma, de locatie, materiaalgebruik, etc.. Deze kunnen ten allen tijde door de organisatie worden aangepast in functie van het weer, de omstandigheden, het niveau van de deelnemers e.d. De reden hiervoor wordt steeds door de organisatie toegelicht. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke wijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.

5. Er wordt steeds op voorhand meegedeeld wanneer het einde van een activiteit voorzien is. Toch kan het gebeuren dat een activiteit vroegtijdig wordt afgebroken of langer doorloopt. De reden hiervoor wordt steeds door de organisatie toegelicht. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke wijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.

6. De deelnemer aanvaardt het leiderschap van de organisatie en van de verantwoordelijken. Niet-naleving van de beslissingen van de organisatie kan tot uitsluiting leiden.

7. De organisatie stelt alles in het werk om de activiteit op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer beseft echter dat bij de beoefening van klim- en bergsporten nooit alle risico kan worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt dit risico en de eventuele gevolgen ervan.

Praktische voorwaarden

8. Voor sommige activiteiten is het klimmen van een bepaald niveau vereist en/of het in bezit zijn van een bepaald klimvaardigheidsbewijs verplicht; dit staat duidelijk vermeld onder ‘deelnamevoorwaarden’. De deelnemer verklaart zich akkoord om aan deze voorwaarden te voldoen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting leiden, zonder terugbetaling van de deelname som.

9. Tijdens de activiteiten is het lidmaatschap van de Klim- en Bergsportfederatie aangeraden (verplicht bij KVB2+ en KVB3), omwille van de uitgebreide bergsportverzekering die hieraan vast hangt. Bij voorkeur opteer je voor Klimclub Hungaria als gewenste club, maar dit is niet verplicht. Voor het lidmaatschap kan je terecht op www.klimenbergsportfederatie.be.

Inschrijving & betaling van de deelname som

10. Er kan – indien expliciet vermeld – tot de uiterste inschrijvingsdatum ingeschreven worden zolang een activiteit niet volzet is.

11. Jouw inschrijving is pas definitief als het volledige inschrijvingsgeld bij Klimclub Hungaria is aangekomen. Als jouw betaling niet tijdig ontvangen wordt, kan jouw plaats dus alsnog ingenomen worden door andere deelnemers die de betaling tijdig uitvoeren.

12. Tot maximaal een week na de uiterste inschrijvingsdatum wordt er beslist om de activiteit al dan niet te laten doorgaan wanneer het vastgelegde minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. Dit minimum aantal deelnemers hoeft niet te worden gecommuniceerd door KCH.

Annulatie door deelnemer & terugbetalingen

13. Indien de deelnemer annuleert zonder medische reden wordt slechts een terugbetaling in acht genomen, indien de deelnemer de annulatie schriftelijk doorgeeft, minstens 10 dagen voor aanvang van de activiteit, of voor de uiterste inschrijvingsdatum, welke van beide daarbij eerst plaatsvindt. In dit geval wordt ook een administratieve forfait van 25 euro aangerekend (dit bedrag wordt weerhouden van de deelname som).

14. Indien de deelnemer annuleert met een geldige medische reden, waarbij de onmogelijkheid om deel te nemen kan aangetoond worden door het voorleggen van een medisch attest, wordt een volledige terugbetaling in acht genomen indien de activiteit nog niet heeft plaatsgevonden, en wordt pro rata terugbetaald indien de activiteit reeds gedeeltelijk heeft plaatsgevonden (bvb. in het geval van een lessenreeks die gespreid is over meerdere dagen of weken).

15. Indien de deelnemer annuleert om dwingende redenen wordt overgegaan tot integrale terugbetaling van de deelname som. Hieronder vallen volgende situaties:
bij het overlijden van de verzekerde, van zijn echtgeno(o)t(e), van bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, of van een persoon die gewoonlijk met de verzekerde samenleeft;
Bij aanzienlijke en toevallige schade aan de goederen van de verzekerde in België, die zijn aanwezigheid dwingend noodzakelijk maakt.

16. Indien de deelnemer annuleert om andere redenen dan gespecificeerd in Artikel 13, 14 of 15, behoudt KCH zicht het recht om na beraad al dan niet over te gaan tot een specifieke regeling (bvb uitstel), of geheel of gedeeltelijke terugbetaling. De deelnemer is in dit geval vereist om zijn argumentatie schriftelijk te kennen te geven, waarna KCH zich ertoe verbindt om binnen een redelijke termijn een antwoord te formuleren. Bij voorbeeld: de deelnemer heeft geen recht op terugbetaling in geval van herexamens, werkgerelateerde problemen of het afhaken van een mede-deelnemer, doch wordt in overweging genomen in gevallen van overmacht.

Voorwaarden m.b.t. annulatie regeling voor stages

17. De gepubliceerde prijzen voor (binnen- of buitenlandse) stages zijn exclusief annulatiekosten en de daaraan gekoppelde annulatieregeling tenzij anders vermeld. Indien je een annulatieregeling wenst, dien je de kost hiervan mee rekenen bij de overschrijving. Het bedrag van onze annulatieregeling bedraagt circa 5% van de prijs, of het bedrag zoals gespecificeerd op de webpagina of in de infofiche.

18. Indien de deelnemer zelf annuleert en er NIET voor een annulatie regeling werd betaald, wordt de volledige deelname som ingehouden.

19. Indien de deelnemer zelf annuleert en er WEL voor een annulatieregeling werd betaald, wordt bij ‘geldige annulatie’ – zoals omschreven in Artikels 13 tem 16 – de deelname som terugbetaald, met aftrek van de prijs van de annulatieregeling en 25 euro administratiekosten.